Regulamin Sklepu internetowego Video-Sat

Regulamin Sklepu internetowego Video-Sat

 • 1 Definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym Video-Sat.
 2. Terminy określone w Regulaminie oznaczają:
 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
 • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem videosat.com.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
 • Towar– produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Video-Sat a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.videosat.com.pl jest firma Video-Sat Adam Zaporski zarejestrowana pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 21 lok 1, 02-366 Warszawa, która prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 113-006-13-02, REGON:010779777.
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
 3. a) pod numerem telefonu  stacjonarnego: 22 822 77 79 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
 4. b) pod numerem telefonu komórkowego całodobowo :+48 601 20 52 12  koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,
 5. c) korzystając z faxu: 22 814 16 04,
 6. d) korzystając z poczty elektronicznej: firma(małpa)videosat.com.pl,
 7. e) korespondencyjnie : Video-Sat Adam Zaporski ul.Bitwy Warszawskiej 1920 nr 21 lok 1, 02-366 Warszawa.
 8. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż systemów Audio-Video do autokarów.
 9. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym Video-Sat zawierana jest w języku polskim.
 11. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 12. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego Video-Sat wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.
 • 3. Składanie zamówień
 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.videosat.com.pl, wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT, wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu poprzez wciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego Video-Sat”. Z chwilą jego otrzymania, umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 • 4.  Koszty i termin dostawy
 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty transportu”.
 4. Sklep realizuje dostawę zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.
 • 5. Sposoby płatności
 1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta paragonem lub fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr: 13 1500 1012 1210 1011 5644 0000 w Banku BZWBK
 • 6. Odstąpienie od umowy
 1. ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 7. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformuje Sprzedającego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument zobowiązany jest na własny koszt odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100,00 PLN.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 7. Procedura reklamacji 
 1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.
 2. Okres gwarancji każdego Produktu podany został w jego opisie.
 3. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego produktu.
 4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio w wybranym serwisie autoryzowanym.
 5. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji, składając reklamację w Sklepie internetowym.
 6. Składając reklamację, należy dostarczyć do siedziby Sklepu reklamowany Produkt, jego dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne.
 7.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 8. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 9. Klient niezależnie od gwarancji może skorzystać z przysługujących mu praw z tytułu rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.
 • 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 • 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827),

2) Kodeksu cywilnego.

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem 1 marca 2015 roku.