Gwarancja

Serwis Video-Sat
Tel. 601 205 212

WARUNKI GWARANCJI

1.Przedmiot gwarancji

Na warunkach określonych w niniejszym dokumencie gwarancyjnym, (gwarant) udziela kupującemu gwarancji jakości na towar zwany dalej „sprzętem” i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy) w terminach określonych w punkcie 4 niniejszej karty gwarancyjnej.

2.Termin gwarancji

Termin gwarancji upływa z dniem wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.

3.Zobowiązania gwaranta

W ramach udzielonej gwarancji gwarant zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, to jest do:

a) usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie;

b) wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy, będzie wymagało większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

4.Termin naprawy

Termin naprawy wynosi do 14dni roboczych od daty zgłoszenia wady i dostarczenia kompletnego sprzętu do punktu serwisowego gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, związanych z koniecznością sprowadzenia z zagranicy elementów lub podzespołów, bądź z wyjątkowo skomplikowanym lub trudnym do naprawy albo zdiagnozowania uszkodzeniem, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

5.Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki:

1) będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem;

2) spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji;

3) spowodowane korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, czyszczeniem albo konserwacją sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją;

4) będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu;

5) spowodowane zanieczyszczeniem sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia nieprzeznaczonych do tego celu środków chemicznych;

6) wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp.

6.Wyłączenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

1) akcesoriów dołączonych do sprzętu, takich jak: kable, wtyki;

2) uszkodzeń mechanicznych i powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi użytkownika.

7.Utrata uprawnień gwarancyjnych

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

1) dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki lub rozbudowy sprzętu we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant;

2) stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania którejkolwiek plomb, na zewnątrz lub wewnątrz sprzętu, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikacje;

3) stwierdzenie uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt lub zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikacje.

8.Prawa i obowiązki kupującego

1) sprzęt powinien być dostarczony do serwisu na koszt kupującego;

2) warunkiem wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad jest, przy spełnianiu przesłanek przewidzianych w punkcie trzecim niniejszej gwarancji, przedstawienie przez kupującego oryginału dokumentu zakupu (faktury Vat, rachunku) sprzętu od gwaranta;

3) w przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawy technicznie i wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący zostaje obciążony kosztami usług i materiałów według cennika gwaranta;

4) kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionego sprzętu w terminie 90 dni od dnia, w którym naprawa powinna być wykonana lub dokonania przez gwaranta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze sprzętu w tym terminie, ponosi koszty przechowywania sprzętu oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

9.Ograniczenie odpowiedzialności

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:

1) za utracone dochody z tytułu niemożliwości wykonywania pracy w rezultacie ujawnienia się wad.

gwarancja